"واژه ها ظلم به حقیقت اند"

اگر چیزی نمی نویسم به خاطر همین جمله بالا است!

طی سالیان اخیر مسحور این کلام بوده ام و چه بگویم که هر آنچه به کلام درآید، ظلم به حقیقت خواهد بود.

اگر سپیده دمان به سر چشمه زلالی برسم؛ از آن خواهم نوشید، از لذتم حتما خواهم گفت ولی وجود دره ای به عمق حقیقت مابین تجریه من و تاریخ، شکی آزارنده در ذهنم ایجاد کرده است....

 

منبع : پارادایم |ناتوانی زبان در بیان تجربه و پارادوکس میان میل به بیان آن تجربه و هم زمان نگفتن آن!
برچسب ها : حقیقت